Kalaran Company

Work Experience

رزومه:Laravel Internship

تاریخ شروع:
1400/4
تاریخ پایان:
1400/7
مدت زمان کارآموزی:
3 ماه
فعالیت
تجربه کارآموزی در شرکت کالاران زمینه رشد توانایی های استفاده از API و کار با دیتابیس های رابطه ای را برای من فراهم کرد و توانستم با ایجاد یک سیستم مدیریت بیزینس، نیاز ها و خواسته های کارفرما را در دنیای واقعی شناسایی و راه حل های مناسبی برای آن ها ارائه کنم.
رزومه:Laravel Development